คุณมี 0 เหรียญ VIP

ชื่อนามปากกาสมาชิก :

นิพรรนา

Report
Month View : 12
Over All : 216
Favorites : 0

ชื่อนามปากกาสมาชิก :

นิพรรนา

Report
Month View : 12
Over All : 216
Favorites : 0

ตรอกรักปั๋นใจ๋

นิยาย-เรื่องยาว : นิยายย้อนยุค

ชุมชนตรอกบ้านจีน จังหวัดตาก เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) อันประกอบไปด้วยคนไทยพื้นเมือง คนลาว คนมอญ คนพม่า คนแขกอิสลาม และคนจีน โดยกลุ่มคนจีนที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่ตรอกบ้านจีนนี้ ส่วนใหญ่อพยพล่องเรือสำเภา มาจากมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ โดยบางคนก็จะเดินทางออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย สำหรับภาคเหนือจะใช้วิธีล่องเรือจากกรุงเทพมหานครขึ้นไปตามเส้นทางแม่น้ำปิง ผ่านเมืองปากน้ำโพ เมืองระแหง (ตาก) เมืองเขลางค์นคร เมืองหริภุญไชย และเมืองเวียงพิงค์

   ชุมชนตรอกบ้านจีนจึงเปรียบเสมือนเป็นเมืองศูนย์การค้า ที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต่างๆ ในส่วนภูมิภาค และเมืองชายแดน (ประเทศพม่า) ซึ่งเป็นย่านการค้าเส้นทางแม่น้ำปิงที่คึกคัก และเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เป็นแหล่งชุมทางของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มากมาย รวมถึงพ่อค้าไม้ และสินค้าจำพวกของป่าที่ได้มาจากชายแดน หรือล่องลงมาจากทางภาคเหนือ โดยส่วนใหญ่จะแวะเพื่อพักผ่อน และจัดเตรียมสินค้าต่างๆ ลงเรือ     อีกทั้งมีการล่องแพไม้ซุงไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปทำเป็นไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ชุมชนตรอกบ้านจีนจึงมีขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างน่าสนใจ

   ตรอกรักปั๋นใจ๋ จะเป็นการบอกเล่าถึงเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา ของชุมชนตรอกบ้านจีนในอีกแง่มุมหนึ่ง รวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรมอันดีงาม และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตรอกบ้านจีน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดตาก และสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ได้อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

คำแนะนำเรื่อง

          ตรอกบ้านจีนเป็นชุมชนเก่าแก่โบร่ำโบราณ ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5

(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)อันประกอบไปด้วยคนไทยพื้นเมือง

คนลาว คนมอญ คนพม่า คนแขกอิสลาม และคนจีน โดยเฉพาะกลุ่มคนจีน

ที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่ตรอกบ้านจีนนี้ ส่วนใหญ่อพยพล่องเรือสำเภา

มาจากมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ โดยหนีความ

ยากจน และสงครามฝิ่น ระหว่างปีพุทธศักราช 2382-2385 และกบฏไต้เผ็ง

ระหว่างปีพุทธศักราช 2393-2407 (ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4))ซี่งหลังจากได้ขึ้นฝั่งที่บางกอก ต่างคนต่างไปหางานทำ

ที่พอจะหาทำได้ เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ส่วนใหญ่จะรับจ้างทั่วไป ส่วนบางคน

ก็จะเดินทางออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย สำหรับภาคเหนือจะใช้วิธี

ล่องเรือจากกรุงเทพมหานครขึ้นไปตามเส้นทางแม่น้ำปิง ผ่านเมืองปากน้ำโพ

เมืองระแหง เมืองเขลางค์นคร เมืองหริภุญไชย และเมืองเวียงพิงค์

                ชุมชนตรอกบ้านจีน เป็นย่านการค้าเส้นทางแม่น้ำปิงที่คึกคัก และเจริญ

รุ่งเรืองอย่างมาก เป็นแหล่งชุมทางของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขนส่งสินค้าอุปโภค

บริโภคต่างๆ มากมาย รวมถึงพ่อค้าไม้ และสินค้าจำพวกของป่าที่ได้มาจากชายแดน

หรือล่องลงมาจากทางภาคเหนือ โดยส่วนใหญ่จะแวะเพื่อพักผ่อน และจัดเตรียม

สินค้าต่างๆ ลงเรือ อีกทั้งมีการล่องแพไม้ซุงไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปทำเป็น

ไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฉะนั้นถือได้ว่า

ชุมชนตรอกบ้านจีน จึงเปรียบเสมือนเป็นเมืองศูนย์การค้า ที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่าย

เชื่อมโยงการค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต่างๆ ในส่วนภูมิภาค

ทางภาคเหนือ และเมืองชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า

ทั้งนี้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม และขนมธรรมเนียม

ประเพณีของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตรอกบ้านจีน และชุมชนใกล้เคียง อันได้แก่

ชุมชนบ้านเชียงทอง ชุมชนบ้านท่าแค ชุมชนบ้านปากห้วยแม่ท้อและชุมชน

บ้านป่ามะม่วง ทั้งที่เป็นคนไทยพื้นเมืองคนลาว คนมอญ คนพม่า คนแขกอิสลาม

และคนจีน จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนแยกไม่ออกและมีความผูกพันกัน

อย่างลึกซึ้ง จนมีเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา

ชุมชนตรอกบ้านจีนอย่างมากมาย โดยเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ

เกิดขึ้นตอนปลายของสมัยรัชกาลที่ 5(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

ประมาณปีพุทธศักราช 2453เป็นต้นไป

ดังนั้น จึงได้เกิดความคิดและแรงบันดาลใจที่อยากจะเขียนหนังสือ

เกี่ยวกับชุมชนตรอกบ้านจีนขึ้น โดยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเค้าโครงเรื่องจริง

และเอกสารสำคัญ ได้แก่ หนังสือราชการ แผ่นพับ นิตยสาร วิทยานิพนธ์วีดิทัศน์

และสัมภาษณ์สดจากผู้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อย่างถูกต้องแม่นยำ

และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด อีกทั้งได้ผสมผสานกับการแต่งเติมตาม

จินตนาการเพื่อเพิ่มสีสันและอรรถรสในการอ่าน โดยมีตัวละครบทสนทนา

และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตที่ผ่านมา เช่น ประเพณีลอยกระทง

วันตรุษจีน วันสงกรานต์ งานบวชพระ งานแต่งงาน ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสนุก

สนานและชวนน่าติดตาม ถึงแม้ว่าจะกล่าวอ้างอิงถึงบุคคลสำคัญที่อาศัยอยู่

ในชุมชนตรอกบ้านจีนบ้าง แต่ก็มิได้ลอกเลียนแบบชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

จนทำให้เกิดความเสื่อมเสียและเสียหายแต่ประการใด

                ตรอกรักปั๋นใจ๋ เป็นนวนิยายเชิงอิงประวัติศาสตร์ของชุมขนตรอกบ้านจีน

จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการบอกเล่าถึงเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา

ของชุมชนตรอกบ้านจีนในอีกแง่มุมหนึ่ง รวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคม

วัฒนธรรมอันดีงาม และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช

2453 จนมาถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าหวังว่านวนิยายเชิงอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง

ตรอกรักปั๋นใจ๋ จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ที่รวมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชุมขน

ตรอกบ้านจีนจังหวัดตาก อีกทั้งสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์

ได้อีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นแหล่งเผยแพร่ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์และสืบทอดเจตนารมณ์จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

แชร์นิยายที่คุณรัก

วันเดือนปี
ยอดวิว
ยอดคอมเมนท์
12/11/2563
4
0

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ
นิพรรนา
(จำนวนผลงานนิยาย 3 เรื่อง 41 ตอน)

เรื่อง
ประเภทนิยาย
ตอน
จำนวนเข้าชม
อัพเดตล่าสุด
ประเภท :
นิยายแฟนตาซี/สยองขวัญ/วิทยาศาสตร์
ตอน :
3
เข้าชม :
15
อัพเดต :
10/06/2564
ประเภท :
นิยายรักวัยรุ่น
ตอน :
21
เข้าชม :
342
อัพเดต :
11/05/2564
ประเภท :
นิยายย้อนยุค
ตอน :
15
เข้าชม :
393
อัพเดต :
14/01/2564

เพิ่มความคิดเห็น

ชื่อ

ยังไม่มีความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกสิ!

คุณสามารถอ่านตอนนี้ได้ก่อนใคร
โดยการมอบสินน้ำใจ (VIP) ให้นักเขียน

มอบ VIP ขั้นต่ำ 1 บาท หรือให้มากกว่าตามความสมัครใจ เพื่อเปิดอ่านตอนก่อนใคร 7 วัน

คำเตือน
  • การมอบสินน้ำใจ (VIP) นี้ไม่ได้หมายถึงการซื้อนิยาย แต่เป็นการมอบกำลังใจเท่านั้น
  • นักเขียนยังคงมีสิทธิ์ในการลงนิยายจนจบเรื่อง หรือไม่จบเรื่องก็ได้
  • เนื่องจากการลงจบเรื่องในบางครั้ง อาจมีผลต่อการพิจารณาต้นฉบับในการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อันเป็นรายได้หลัก รวมทั้งความจำเป็นอื่นๆ
  • และการมอบสินน้ำใจนี้ ไม่สามารถนำไปหักส่วนลดได้ หลังจากนักเขียนกดปิดเรื่อง ขายจบเรื่อง

เหรียญของฉัน : 0

ตรอกรักปั๋นใจ๋

ชุมชนตรอกบ้านจีน จังหวัดตาก เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) อันประกอบไปด้วยคนไทยพื้นเมือง คนลาว คนมอญ คนพม่า คนแขกอิสลาม และคนจีน โดยกลุ่มคนจีนที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่ตรอกบ้านจีนนี้ ส่วนใหญ่อพยพล่องเรือสำเภา มาจากมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ โดยบางคนก็จะเดินทางออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย สำหรับภาคเหนือจะใช้วิธีล่องเรือจากกรุงเทพมหานครขึ้นไปตามเส้นทางแม่น้ำปิง ผ่านเมืองปากน้ำโพ เมืองระแหง (ตาก) เมืองเขลางค์นคร เมืองหริภุญไชย และเมืองเวียงพิงค์

   ชุมชนตรอกบ้านจีนจึงเปรียบเสมือนเป็นเมืองศูนย์การค้า ที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองต่างๆ ในส่วนภูมิภาค และเมืองชายแดน (ประเทศพม่า) ซึ่งเป็นย่านการค้าเส้นทางแม่น้ำปิงที่คึกคัก และเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เป็นแหล่งชุมทางของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มากมาย รวมถึงพ่อค้าไม้ และสินค้าจำพวกของป่าที่ได้มาจากชายแดน หรือล่องลงมาจากทางภาคเหนือ โดยส่วนใหญ่จะแวะเพื่อพักผ่อน และจัดเตรียมสินค้าต่างๆ ลงเรือ     อีกทั้งมีการล่องแพไม้ซุงไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปทำเป็นไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ชุมชนตรอกบ้านจีนจึงมีขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างน่าสนใจ

   ตรอกรักปั๋นใจ๋ จะเป็นการบอกเล่าถึงเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมา ของชุมชนตรอกบ้านจีนในอีกแง่มุมหนึ่ง รวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรมอันดีงาม และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตรอกบ้านจีน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดตาก และสามารถจัดเก็บเป็นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ได้อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

โดย : นิพรรนา
จำนวน : 18 ตอน


0

เหรียญของฉัน : 0

ตรอกรักปั๋นใจ๋

โดย : นิพรรนา